Administrator

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń przygotowało filmy edukacyjne skierowane do uczniów przygotowujących się do egzaminu ósmoklasisty z trzech przedmiotów: języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Powstały one we współpracy z warszawskimi nauczycielami i szkołami: XIII Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. płk. Leopolda Lisa-Kuli oraz Zespołem Szkół Fototechnicznych w Warszawie. 

 W części pierwszej poruszono następujące tematy:

 • język angielski: czasowniki nieregularne, Present Simple, stopniowanie przymiotników;
 • matematyka: proporcjonalność i jej wykorzystanie, równania z jedną niewiadomą;
 • język polski: zestawienia, złożenia, zrosty.

Kolejne materiały będą sukcesywnie zamieszczane na kanale YouTube do 15 maja. Filmy są zgodne z obowiązującą podstawą programową i wymaganiami egzaminacyjnymi.

Link do filmów na kanale YouTube WCIES:

 https://www.youtube.com/channel/UCo8-PC53Ej4pQPx8DEz6d9g

Tematyka zagadnień omawianych w filmach  

Język polski:

 1. Nauka o języku. Typy podmiotów i orzeczeń (a szczególnie orzeczenie imienne);
 2. Nauka o języku. Części zdania - w tym zwłaszcza rozróżnianie przydawek i dopełnień;
 3. Nauka o języku. Imiesłowy jako formy odczasownikowe;
 4. Nauka o języku. Zdania wielokrotnie złożone - w tym zdania współrzędne;
 5. Nauka o języku. Słowotwórstwo – w tym zwłaszcza: typy formantów, tworzenie rodziny wyrazów, zrosty, złożenia, zestawienia;
 6. Nauka o języku. Frazeologia – znaczenia frazeologizmów, zwłaszcza tych o podłożu mitologicznym;
 7. Nauka o języku. Praktyczne przykłady stosowania interpunkcji – w tym zwłaszcza interpunkcja partii dialogowych;
 8. Tworzenie wypowiedzi pisemnych i interpretacja tekstu literackiego. Umiejętność odczytywania symboli i metafor w tekście literackim;
 9. Tworzenie wypowiedzi pisemnych i interpretacja tekstu literackiego. Kompozycja i dekompozycja tekstu – tworzenie śródtytułów do istniejących tekstów;
 10. Tworzenie wypowiedzi pisemnych i interpretacja tekstu literackiego. Różnica między tezą, argumentami i przykładami w rozprawce;
 11. Tworzenie wypowiedzi pisemnych i interpretacja tekstu literackiego. Funkcjonalność wybranych przykładów w obrębie rozprawki, w tym również ich zgodność z tematem;
 12. Tworzenie wypowiedzi pisemnych i interpretacja tekstu literackiego. Oryginalność myślenia w realizacji tematu rozprawki;
 13. Tworzenie wypowiedzi pisemnych i interpretacja tekstu literackiego. Elementy retoryczne przydatne w pisaniu rozprawki i konkretne przykłady ich zastosowania;
 14. Tworzenie wypowiedzi pisemnych i interpretacja tekstu literackiego. Kreatywność w opowiadaniu twórczym;
 15. Tworzenie wypowiedzi pisemnych i interpretacja tekstu literackiego. Logika i porządek wydarzeń opowiadania – związki przyczynowo-skutkowe i ich rola w opowiadaniu twórczym;
 16. Tworzenie wypowiedzi pisemnych i interpretacja tekstu literackiego. Potoczystość i indywidualność stylu - funkcjonalne wykorzystanie środków stylistycznych do indywidualizacji stylu;
 17. Tworzenie wypowiedzi pisemnych i interpretacja tekstu literackiego. Streszczenie i jego niezbędne elementy;
 18. Klasyfikacja rodzajowa i gatunkowa utworów literackich obowiązujących na egzaminie.

Język angielski:

 1. Egzamin ósmoklasisty, rodzaje zadań, punktacja, jak się zabrać za poszczególne typy zadań;
 2. Egzamin ósmoklasisty - wypracowanie, za co można otrzymać punkty, jak napisać wypracowanie, które spełni wymagania;
 3. Tematy gramatyczne, powtórzenie czasów gramatycznych - budowanie zdań twierdzących, zdań przeczących i pytań oraz krótkich odpowiedzi, czasy teraźniejsze - Present Simple;
 4. Tematy gramatyczne, powtórzenie czasów gramatycznych - budowanie zdań twierdzących, zdań przeczących i pytań oraz krótkich odpowiedzi, czasy teraźniejsze - Present Continuous;
 5. Tematy gramatyczne, powtórzenie czasów gramatycznych - budowanie zdań twierdzących, zdań przeczących i pytań oraz krótkich odpowiedzi - Past Simple;
 6. Tematy gramatyczne, powtórzenie czasów gramatycznych - budowanie zdań twierdzących, zdań przeczących i pytań oraz krótkich odpowiedzi - Past Continous;
 7. Tematy gramatyczne, powtórzenie czasów gramatycznych - budowanie zdań twierdzących, zdań przeczących i pytań oraz krótkich odpowiedzi. Formy czasu przyszłego: will vs to be going to vs Present Continuous;
 8. Tematy gramatyczne, powtórzenie czasów gramatycznych - budowanie zdań twierdzących, zdań przeczących i pytań oraz krótkich odpowiedzi - Present Perfect;
 9. Strona bierna z czasami teraźniejszymi, przeszłymi i przyszłymi;
 10. Stopniowanie przymiotników;
 11. Dopełniacz saksoński, określanie co do kogo należy, zaimki osobowe i dzierżawcze;
 12. Słuchanie - strategie rozwiązywania zadań ze słuchu;
 13. Tryby warunkowe 0 i 1, 2;
 14. Parafrazowanie zdań;
 15. Czytanie ze zrozumieniem - przykłady strategii rozwiązywania zadań;
 16. Zadanie otwarte nr 6 – wpisywanie w luki, dialogi;
 17. Czytanie ze zrozumieniem - przykłady strategii rozwiązywania zadań, zadanie 8 - uzupełnianie zdań w tekście;
 18. Regularne i nieregularne czasowniki.

Matematyka:

 1. Ułamki zwykłe i dziesiętne, działania, oś liczbowa (1);
 2. Ułamki zwykłe i dziesiętne, działania, oś liczbowa (2);
 3. Wielokąty, wzory, własności, trójkąty równoramienne, miary kątów (1);
 4. Wielokąty, wzory, własności, trójkąty równoramienne, miary kątów (2);
 5. Twierdzenie Pitagorasa;
 6. Pole powierzchni i objętość prostopadłościanu, graniastosłupa, ostrosłupa (1);
 7. Pole powierzchni i objętość prostopadłościanu, graniastosłupa, ostrosłupa (2);
 8. Skala;
 9. Obliczenia zegarowe;
 10. Droga, prędkość, czas;
 11. Jednostki w matematyce – zestawienie, porównanie, zamiana;
 12. Potęgowanie i pierwiastkowanie (szacowanie);
 13. Wyrażenia arytmetyczne;
 14. Wyrażenia algebraiczne, w tym tekstowe;
 15. Równania z jedną niewiadomą, w tym praktyczne tekstowe;
 16. Proporcjonalność i jej wykorzystanie;
 17. Obliczenia procentowe, w tym tekstowe praktyczne;
 18. Liczba obiektów i prawdopodobieństwo zdarzenia.
Administrator

Przedmiot

Termin główny

Godzina

Czas trwania

Przedłużony
czas trwania

Termin dodatkowy

Godzina

JĘZYK POLSKI

25 maja 2021 r. (wtorek)

9:00

120 min

180 min

16 czerwca 2021 r. (środa)

9:00

MATEMATYKA

26 maja 2021 r. (środa)

9:00

100 min

150 min

17 czerwca 2021 r. (czwartek)

9:00

JĘZYK ANGIELSKI

27 maja 2021 r. (czwartek)

9:00

90 min

135 min

18 czerwca 2021 r. (piątek)

9:00

 1. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).
 2. Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty 2 lipca 2021 r.
Termin przekazania szkołom wyników, zaświadczeń i informacji do 8 lipca 2021 r.
Termin wydania zdającym zaświadczeń oraz informacji 9 lipca 2021 r.

Administrator

egzprobny

Język angielski - 19 marca 2021 r.

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (OJAP-100-2103)

Arkusz egzaminacyjny         Karta odpowiedzi          Nagranie MP3         

Transkrypcja nagrań          Zasady oceniania rozwiązywań zadań

 

Matematyka - 18 marca 2021 r.

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (OMAP-100-2103)

Arkusz egzaminacyjny         Karta odpowiedzi          Zasady oceniania rozwiązywań zadań

 

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów, którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu (OMAP-C00-2103)

Arkusz egzaminacyjny        Karta odpowiedzi          Zasady oceniania rozwiązywań zadań 

 

Język polski - 17 marca 2021 r.

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (OPOP-100-2103)

Arkusz egzaminacyjny         Karta odpowiedzi          Zasady oceniania rozwiązywań zadań

 

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów, którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu (OPOP-C00-2103)

Arkusz egzaminacyjny        Karta odpowiedzi          Zasady oceniania rozwiązywań zadań

Administrator

probnyegzosmo

Harmonogram przeprowadzania testów diagnostycznych

 • 17 marca br. (środa), godz. 9:00 – język polski
  hala sportowa - czas pracy uczniów 9:00-11:00 (120 min)
  sala 216 - czas pracy uczniów 9:00-12:00 (180 min)
 • 18 marca br. (czwartek), godz. 9:00 – matematyka
  hala sportowa - czas pracy uczniów 9:00-10:40 (100 min)
  sala 216 - czas pracy uczniów 9:00-11:30 (150 min)

 • 19 marca br. (piątek), godz. 9:00 – język angielski
  hala sportowa - czas pracy uczniów 9:00-10:30 (90 min)
  sala 216 - czas pracy uczniów 9:00-11:15 (135 min)

Konsola diagnostyczna Joomla!

Sesja

Informacje o wydajności

Użycie pamięci

Zapytania do bazy danych