Monika Kamińska
Kategoria:

     We wrześniu bieżącego roku szkolnego, w klasach „O” i w klasach I-wszych, przeprowadzono logopedyczne badania przesiewowe oraz ocenę stanu mowy uczniów klas starszych uczęszczających na terapię logopedyczną w roku ubiegłym.

     W wyniku tych badań oraz po starannej kwalifikacji uczniów z klas starszych wymagających kontynuacji terapii logopedycznej, w I okresie bieżącego roku szkolnego, na terapię logopedyczną zakwalifikowano łącznie 76 uczniów (75 uczniów z klas I-VII i 1 ucznia z grupy „0” posiadającego zalecenie objęcia terapią logopedyczną zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego). Rodzice sześciorga uczniów nie wyrazili zgody na udział ich dzieci w zajęciach logopedycznych, tak więc opieką logopedyczną w I okresie roku szkolnego 2020/2021 objętych zostało łącznie 70 uczniów.

     Podczas krótkiego czasu trwania nauczania stacjonarnego, na zajęcia nie zgłosiło się 25 uczniów, o czym zostali powiadomieni wszyscy wychowawcy tych uczniów. Pomimo   tej absencji, w trakcie trwania nauczania zdalnego materiały ćwiczeniowe wysyłane były do wszystkich zakwalifikowanych uczniów, których rodzice wyrazili zgodę na udział w terapii logopedycznej.

     W trakcie nauczania stacjonarnego, w zależności od rodzaju zaburzenia, zajęcia logopedyczne prowadzone były raz w tygodniu, w grupach 3-4 osobowych i trwały 45 minut.

     W czasie nauczania zdalnego wszyscy uczniowie, raz w tygodniu, drogą mailową za pomocą e-dziennika Vulcan otrzymywali materiały i zestawy ćwiczeń oraz wskazówki do pracy logopedycznej w domu.

     Najczęściej występującymi wadami wymowy u uczniów objętych opieką logopedyczną były: sygmatyzm, rotacyzm, kappacyzm, gammacyzm, lambdacyzm, mowa bezdźwięczna oraz nosowanie . U niektórych uczniów występuje równolegle szereg różnorodnych wad wymowy.

Na zajęciach logopedycznych stosowano następujące metody:

1) Logopedyczne:
a) ćwiczenia oddechowe

b) ćwiczenia usprawniające motorykę narządów artykulacyjnych (języka, warg, żuchwy,     policzków, podniebienia miękkiego)

c) ćwiczenia emisyjno – głosowe

d) ćwiczenia właściwe z zakresu korekcji wad wymowy przygotowujące do prawidłowej realizacji korygowanej/wywoływanej głoski:
- wywołanie/skorygowanie głoski w izolacji,
- utrwalanie wywołanej/korygowanej głoski w sylabach otwartych i zamkniętych,
- utrwalanie wywołanej/korygowanej głoski w strukturze logotomowej,
- utrwalanie wywołanej/korygowanej głoski w wyrazach: w nagłosie, śródgłosie i wygłosie,
- utrwalanie wywołanej/korygowanej głoski w wyrażeniach dwuwyrazowych i w zdaniach,
- automatyzacja poprawnie realizowanej głoski w mowie spontanicznej, 
- ćwiczenia utrwalające wywołaną/korygowaną głoskę z wykorzystaniem komputera

e) ćwiczenia wspomagające terapię logopedyczną
- ćwiczenia ortofoniczne,
- ćwiczenia stymulujące rozwój słuchu fonematycznego
- ćwiczenia stymulujące ogólny rozwój dziecka
- ćwiczenia rozwijające słownik czynny i bierny
- ćwiczenia wzbogacające zasób słownika języka polskiego uczniów obcojęzycznych uczęszczających do naszej szkoły
- ćwiczenia rozwijające pamięć, spostrzegawczość, koncentrację uwagi, percepcję wzrokową i słuchową

2) Lingwistyczne
- metoda substytucyjna Seemana
- metoda słów kluczowych

3) Pedagogiczne
- metoda dobrego startu
- gesty umowne
- ćwiczenia rytmizujące

4) Psychologiczne
- techniki relaksacyjne

     W I okresie, zarówno osobiście, jak i drogą mailową poprzez e-dziennik, przeprowadzono wiele rozmów z rodzicami uczniów uczęszczających na zajęcia logopedyczne oraz wielokrotnie omawiano istotne kwestie dotyczące uczniów z wychowawcami ich klas.

     W ramach prowadzonych zajęć dokumentowano ich przebieg w Dzienniku zajęć logopedycznych, na bieżąco przygotowywano zestawy ćwiczeń oraz potrzebne materiały i pomoce logopedyczne.

     Pracę nad skorygowaniem wad wymowy utrudniał i wydłużał brak systematycznej pracy, częściowa absencja uczniów w czasie nauczania stacjonarnego, a w trakcie nauczania zdalnego brak możliwości stosowania niektórych, bardzo istotnych dla skuteczności terapii logopedycznej metod, m.in. metody dotyku i czucia skórnego (np. metody uczulania miejsc artykulacji) czy metody mechanicznej (np. stosowanie wibratora logopedycznego). Zadawane indywidualne zalecenia ćwiczeń do pracy w domu w trakcie trwania nauczania stacjonarnego często wykonywane były niesystematycznie i powierzchownie.

Wnioski:

- Należy wydłużyć czas terapii przeznaczony na usprawnianie narządów całego aparatu artykulacyjnego, gdyż bez możliwości bezpośredniego korygowania, ingerowania poprzez fizyczną czy mechaniczną możliwość pomocy przez logopedę w wykonywaniu ćwiczeń, uczniowi dużo trudniej jest opanować pełną sprawność narządów mowy.

- Należy wydłużyć czas terapii przeznaczony na utrwalanie wywołanych/skorygowanych głosek, gdyż bez bezpośredniej współpracy logopedy z dzieckiem, jak również bez możliwości słuchania na żywo wzorców artykulacyjnych, uczniowi dużo trudniej jest opanować umiejętność prawidłowej realizacji głosek w mowie swobodnej.

 - Z powodu utrudnionej pracy w trybie nauczania zdalnego w drugiej połowie I okresu, w okresie II, opieką logopedyczną objęci będą nadal wszyscy uczniowie zakwalifikowani na terapię na początku tego roku szkolnego.

W II okresie bieżącego roku szkolnego opieką logopedyczną objętych będzie nadal 70 uczniów

Administrator
Kategoria:

Logopeda – Monika Kamińska

Głównym zadaniem logopedy jest :
- przeprowadzenie badania stanu mowy uczniów
- diagnozowanie logopedyczne
- prowadzenie terapii logopedycznej
- wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli

Cele pracy logopedycznej:
- kształtowanie umiejętności poprawnej wymowy
- korygowanie zakłóceń procesu porozumiewania się w zakresie realizacji fonetycznej, leksykalnej i gramatycznej

Godziny pracy logopedy:
Poniedziałek - 9.40-14.40 ; 15.00-16.00
Wtorek - 9.40-13.40
Środa - 9.40-14.40 ; 15.00-16.00
Czwartek - 8.50-12.50
Piątek - 8.50-11.50